Gabinet kardiologii sportowej

Zespół:

dr hab. med. R. Lenarczyk, dr M. Hawranek,  dr J. Sikora

 

Zakres działalności:

Celem konsultacji jest  zadania ocena kandydatów na zawodników i zawodników uprawiających sport wyczynowo bez rozpoznanych chorób układu sercowo-naczyniowego, rutynowa okresowa kontrola kardiologiczna zawodników wyczynowych oraz diagnostyka i leczenie zawodników z rozpoznanymi chorobami sercowo-naczyniowymi.

 

Schemat działania Gabinetu:

  • kandydaci na zawodników i zawodnicy uprawiający sport wyczynowo będą podlegać screeningowi kardiologicznemu, mającemu na celu wyodrębnienie grupy zagrożonej wystąpieniem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ocena polegać będzie na zebraniu wywiadu (w tym rodzinnego), przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz wykonaniu i interpretacji 12 odprowadzeniowego badania elektrokardiograficznego. W przypadku obciążającego wywiadu lub cech elektrokardiograficznych przemawiających za dużym ryzykiem strukturalnej/substrukturalnej choroby serca, diagnostyka ambulatoryjna zostanie rozszerzona o konieczne badania; w razie konieczności zawodnik zostanie skierowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.
  • zgodnie z obecnymi rekomendacjami towarzystw kardiologicznych zawodnik wyczynowy podlegać będzie okresowej rutynowej ocenie kardiologicznej. Kontrola realizowana będzie podczas odbywających się raz w roku kardiologicznych wizyt ambulatoryjnych, podczas których zebrany zostanie wywiad, przeprowadzone będzie badanie fizykalne oraz wykonany zostanie12 odprowadzeniowy elektrokardiogram. Dodatkowo raz na 2 lata wykonane zostanie przezklatkowe badanie echokardiograficzne. W przypadku wystąpienia objawów lub oznak sugerujących podwyższone ryzyko obecności choroby sercowo-naczyniowej, diagnostyka ambulatoryjna zostanie rozszerzona o konieczne badania; w razie konieczności zawodnik zostanie skierowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

 

W poradni prowadzona będzie rozszerzona diagnostyka oraz leczenie osób uprawiających sport, u których rozpoznano chorobę układu sercowo-naczyniowego. W razie konieczności zawodnik zostanie skierowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Schemat postępowania w Poradni Kardiologii Sportowej Śląskiego Centrum Chorób Serca