Słowniczek

Heart Rhythm Disorders (Cardiac arrhythmias) – zaburzenia rytmu serca

 

Normal sinus rhythm – prawidłowy rytm serca (częstość 60-100/min pochodzący z węzła zatokowego)

 

Bradykardia – wolny rytm serca (częstość poniżej 60/min)

 

Atrial fibrillation – migotanie przedsionków (szybkie, nieregularne skurcze przedsionków o częstości 350-600/min z zupełnie niemiarową akcją komór)

 

Supraventricular tachycardia – częstoskurcz (szybki) rytm nadkomorowy (rytmy o częstości 150-250/min z prawidłowymi zespołami QRS, rzadko prowadzą do poważnych nagłych objawów arytmii serca)

 

Ventricular tachycardia – częstoskurcz (szybki) rytm komorowy (miarowy szybki rytm o częstości 100-250/min z szerokimi zespołami QRS, jeśli trwa dłużej niż 30 sekund często prowadzi do następstw hemodynamicznych, w tym spadku ciśnienia, omdlenia, utraty przytomności i zatrzymania krążenia, zwłaszcza u osób z chorobą serca)

 

Ventricular fibrillation – migotanie komór (chaotyczna, nieregularna fala o zmiennej amplitudzie i częstości wychyleń do 500/min, najgroźniejsze zaburzenie rytmu, klinicznie odpowiadające zatrzymaniu krążenia)

 

S-A node – węzeł zatokowy (nadawca rytmu serca)

 

A-V node – łącze przedsionkowo-komoropwe (struktura przewodząca impulsy w sercu)

 

Atria – przedsionki serca (prawy i lewy)

 

Ventricles – komory serca (prawa i lewa)

 

ECG – elektrokardiogram

 

P-wave – załamek P (odpowiada skurczom przedsionka)

 

qRs complex – zespół QRS (odpowiada skurczom komór)