Gabinet porad dla chorych z wrodzoną i nabytą arytmią

Liderzy Poradni: Prof. dr hab. B. Średniawa (koordynator), dr J. Wasilewski, dr J. Sikora

Celem działalności Poradni jest ambulatoryjna opieka kardiologiczna, obejmująca diagnostykę oraz leczenie chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami rytmu serca.

Poradnia prowadzi diagnostykę zaburzeń rytmu serca o podłożu wrodzonych schorzeń arytmogennych i nabytej arytmii serca. W tym celu, po dokładnym zebraniu wywiadu, wykorzystuje się wysokiej jakości zapisy EKG, krótko- i długoterminowe monitorowanie holterowskie, stymulację przezprzełykową i test pionizacyjny. Przeprowadza się badania w kierunku obecności schorzeń mogących stanowić podłoże arytmii, w tym: badanie ultrasonokardiograficzne, test wysiłkowy, kwalifikację do badań inwazyjnych, w tym koronarografii lub badania elektrofizjologicznego, w uzasadnionych przypadkach zaleca się rezonans magnetyczny. Przy podejrzeniu niektórych wrodzonych schorzeń arytmogennych kieruje się chorych do testów prowokacyjnych w warunkach szpitalnych. Poradnia wykonuje także wysokospecjalistyczne badania w kierunku oceny zagrożenia nagłym zgonem sercowym.

Po ustaleniu rozpoznania chorzy kwalifikowani są do leczenia farmakologicznego, bądź też inwazyjnego zaburzeń rytmu serca, wszczepienia urządzeń stymulujących, kardiowerterów defibrylatorów w prewencji pierwotnej lub wtórnej nagłego zgonu sercowego i stymulatorów resynchronizujących w zaawansowanej niewydolności serca.

Poradnia prowadzi systematyczne badania kontrolne chorych po zastosowanym leczeniu zaburzeń rytmu serca.